تحریم های آمریکا تاثیر گذاره برای کشورمون ؟؟
(30.76%) 4
کشورمون ضرر میکنه
(23.07%) 3
کشورمون از فرصت استفاده میکنه
(23.07%) 3
بی تفاوته
(23.07%) 3
یا چی

تعداد شرکت کنندگان : 13