فیلتر تلگرام باعث شد از پیام رسان های ایرانی استفاده کنید ؟
(0%) 0
بله کوچ کردم به پیام رسان ایرانی
(77.77%) 14
خیر همچنان در تلگرامم .
(11.11%) 2
به یک پیام رسان خارجی دیگه کوچ کردم .
(11.11%) 2
یا چی

تعداد شرکت کنندگان : 18